Privacyverklaring2023-04-24T18:18:02+00:00

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tilmans Tandprothetiek.

Tilmans Tandprothetiek gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is
met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Tilmans Tandprothetiek dan hebben wij gegevens
van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, via het
contact met de tandprotheticus of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Tilmans Tandprothetiek heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Tilmans Tandprothetiek bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Tilmans Tandprothetiek zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer).
Tilmans Tandprothetiek zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Tilmans Tandprothetiek een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Tilmans Tandprothetiek blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@tilmanstandprothetiek.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor
legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Tilmans Tandprothetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 077-3030466.